همکاری با ما

اطلاعات بیشتر

شرکت آذر مهر توان اهواز افتخار دارد...ق  :

·        مشاورهو خدمات مهندسی برق ، نصب و راه اندازی سیستم های قدرت

·        مشاوره ، طراحی و ساخت تابلوهایبرق

·        مشاوره ، طراحی و ساخت بوردهایالکترونیکی

·        طراحی و ساخت بوردهای مخابراتی